Sunday, February 27, 2011

ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ အပိုင္း ၆

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မုန္းတီးမႈ၏အက်ိဳးတရားမ်ားကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မုန္းတီးမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ ဘဝကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကေသာသူတို႕ကို ျမတ္စြာဘုရားျမင္ေတြ႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ '' မုန္းတီးမႈေၾကာင့္ မုန္းတီးမႈသည္ မျပီးဆုံးႏိုင္ '' '' သင္အမုန္းပြါးေလေလ အေျခအေနပိုဆိုးရြားေလေလ'' ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားမိန္႕ၾကားႏိုင္ခဲ့သည္။

သင္ကကြၽန္ုပ္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုပိုမုန္းလာ၏။ ဤသို႕ျဖင့္ မုန္းတီးမႈက တဆင့္ဆင့္တိုးပြါးလာရာ သင္ႏွင့္ ကြၽန္ုပ္တို႕သည္ ကြၽန္ုပ္တို႕အခ်င္းခ်င္းမုန္းတီးမႈဟူေသာ မီးေလာင္တိုက္တြင္ ေလာင္ျမိဳက္ျခင္းခံရသည္အထိျဖစ္၏။ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ တဘက္ဘက္က အမုန္းပြါးမႈကို ရပ္တန္႕ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

တဘက္ဘက္ကျဖစ္ေစသို႕မဟုတ္ ႏွစ္ဘက္စလုံးကျဖစ္ေစ၊ မုန္းတီးမႈကိုမိတ္ျဖစ္မႈႏွင့္ သို႕မဟုတ္ ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေအာင္မၾကိဳးစားလွ်င္ ဤမုန္းတီးမႈ အစဥ္အတန္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် ဆုံးခန္းတိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၊ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘဝ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၅-၅၆)

ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ ေနာက္ဆက္တြဲ အပိုင္း ၆

ယေန႕ေခတ္ကာလတြင္ ကုလႅသမဂၢမွၾကီးမႉး၍ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကုလႅသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား မဟာမင္းၾကီးရုံးကရွိေနသည္။ ယင္းသည္ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးရာေဒသအထိကြင္းဆင္းကာ ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းရုံမကအေတာ္ၾကာသည္အထိ ယင္းေဒထြန္းတြင္ဝင္ေရာက္ေစာင့္ၾကပ္ေပးသည္။ ဥပမာ-႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ ေဘာ့စနီးယားကိစၥကိုၾကည့္ပါ။ ဤေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ ႐ိုးသားလွေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသိရွိရန္ေဖာ္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူမ်ားေျမႇာက္ေပးတိုင္းလိုက္ '' က '' လ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံသာလ်င္ျပိဳကြဲပ်က္စီးရမည္ မလြဲျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးျပဳရမည့္အခ်က္သည္ကား ႏိုင္ငံေတာ္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပီး၊ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး မျပိဳကြဲေရးပင္ျဖစ္သည္။

'' အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္ရ'' စာတမ္းတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မူဆလင္တို႕ကို စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အခြင့္အေရးေတာင္းရန္ တဖက္မွလႈံ႕ေဆာ္ေပးသကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသည္။ ျဗိတိသွ်အစိုးရလက္ထက္မွစ၍ ယေန႕အထိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႕သည္ ၃.၈% ရွိသည္ဟု သိရေသာ္လည္း '' မ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္ရ '' တြင္မူ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ဦးေရသည္ ၂၀ % ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ၅၀ % သို႕ေရာက္လာလ်င္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႕ကို ဤႏိုင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသကဲ့သို႕ သကၠရာဇ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မူဆလင္တြင္သည္ ဟိႏၵဴမ်ားကို ေက်ာ္သြားလိမ္႔မည္ဟု ေရးသားထားသည့္ပုံစံအတိုင္းျဖစ္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားျဖစ္၍ျပင္ပသို႕ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းမရွိပါ။ ယင္းအခ်က္ကို စာတမ္းျပဳသူမ်ား တကယ္ပင္နားမလည္ၾကျခင္းေလာ။ သို႕တည္းမဟုတ္ ငနားမလည္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသေလာဟု စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံေရးအေႏွာက္အယွက္ ပေယာဂမကင္းဟု ယူဆရမည္ပင္။

ဤကဲ့သို႕ေသာ ေရးသားခ်က္၊ ထိုးႏွက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပင္ ယူဂိုဆလပ္ႏိုင္ငံသည္ျပိဳကြဲခဲ့ရသည္။ ေဘာ့စနီးယားႏိုင္ငံ၊ တဖန္ ကိုဆိုဗိုကို ခြဲထုတ္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ယူဂိုဆလပ္ႏိုင္ငံျပိဳကြဲရျခင္းမွာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ဆာ့ဗ္တို႕၏ မဟာလူမ်ိဳးၾကီးဝါဒေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဆိုသည္မွာ ယင္းႏိုင္ငံ၏နယ္နမိတ္အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား၏လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရး ျပည့္ဝမႈႏွင့္ဆိုင္သည္။ ယေန႕ေခတ္ကာလတြင္ မည္သည့္လူမ်ိဳးမွ အျခားလူမ်ိဳးကိုကြၽန္ျပဳ၍မရႏိုင္ပါ။ သို႕ပါ၍ေမတၱာဝါဒီ ဗုဒၶဘာသာဝင္ပီပီ ေနာင္ေတာ္ၾကီးစိတ္ဓာတ္ေမြးျမဴကာ လူမ်ိဳးစုညီငယ္ေလးမ်ားကို သနားညွာတာသြားမည္ဆိုပါလွ်င္မူ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားသည္ အစ္ကိုၾကီးေနာက္သို႕ တေကာက္ေကာက္လိုက္ပါသြားမည္မွာ မုခ်အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုရွိေနေသာ မူဆလင္မ်ားသည္ ဗမာလူမ်ိဳးကိုမွပို၍အထင္ၾကီးၾကသည္။ သို႕ျဖစ္၍လည္း ဗမာကဲ့သို႕ ဝတ္စားေနထိုင္ျခင္းကို ဂုဏ္ယူၾကသည္။ သူတို႕ကို ကုလားေခၚျခင္းထက္ ျမန္မာမူဆလင္ဟုေခၚျခင္းကို ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ဗမာတို႕ကဲ့သို႕တိုက္ပုံကိုဝတ္ဆင္ၾကသည္။ ဗမာတို႕ကဲ့သို႕ သူတို႕ဘာသာအမည္ အီစြတ္၊ ကာဆင္ႏွင့္ဆက္ျပီး ကိုတင္ေမာင္၊ ကိုခင္ေအာင္ဟု ေရးသားေခၚေဝၚၾကသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ယင္းသူတို႕သည္ ဗမာလူမ်ိဳး၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အင္အားျဖစ္လာသည္။

ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ အစိုးရကသူတို႕၏ ဦးေရကို ဗမာလူမ်ိဳးစာရင္းတြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပၾကသည္။ မိမိတို႕ကို ခင္တြယ္ေသာသူတို႕တြင္ မေကာင္းေသာလကၡဏာမ်ားရွိသလားဟု ေမးစရာရွိသည္။ သူတို႕သည္ ၡမူးယစ္ထုံထိုင္းေစေသာ အရက္ေသစာမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိ။ သူတို႕သည္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႕ မေကာင္းေသာအလုပ္မ်ားကို အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျခင္းလည္းမရွိ။ စီးပြါးေရးတြင္ Monopoly ဟုေခၚေသာထိပ္ပိုင္းမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းလည္းမရွိ။ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျပာၾကေသးသည္။ ယေန႕ကာလတြင္ ကုလားမမ်ားကို အျခားသူတို႕အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးေကာက္သကဲ့သို႕ ဗမာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း ကုလားမ်ားကယူၾကသည္။ သို႕ရာတြင္ ယင္းအိမ္ေထာင္ေရးသည္ ေရရွည္တည္တံ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းကို ႏွစ္ဖက္စလုံးကသိၾကသည္။ သို႕ျဖစ္၍ သေဘာတူအခ်င္းခ်င္းသာယူၾကေရးကို အထူးျပဳေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

(ေရာင္ျခည္ဦး)

No comments:

Post a Comment