Thursday, September 9, 2010

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းစဥ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေရး

လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တိုးတက္ေအာင္ျမင္ရန္ ဆိုသည္မွာလြယ္ကူေသာအရာမဟုတ္ပါ။ မိမိတို႕ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္ပစၥည္း၊ ကား၊ အိမ္ယာစီမံကိန္းတို႕ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ေဖာက္သည္ရွာရပါသည္။ ထို႕ေနာက္မိမိ၏ေဖာက္သည္ကို မိမိကုမၸဏီ၏ Regular customers ျဖစ္ရန္အျမဲလို ဆက္သြယ္ထားရမည္။

ေဖာက္သည္ႏွင့္သေဘာထားမကြဲလြဲရန္ ကုမၸဏီ အတြက္လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။ ေဖာက္သည္ႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲပါက ကုမၸဏီ အတြက္ဆုံးရွုံးနစ္နာမႈမ်ားျဖစ္
ေပၚေစမည္မွာ မလြဲမေရွာင္သာေပ။ သည္အတြက္ ကုမၸဏီ Management ပိုင္းဆိုင္ရာကမိမိ ကုမၸဏီ နာမည္ေကာင္းရွိရန္၊ ထုတ္ကုန္မ်ား Quality ေကာင္းေစရန္၊ အလုပ္သမားမ်ားစာရိတၱေကာင္းမြန္ေစရန္၊ ေဖာက္သည္ အေပၚဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ အားမာန္စိုက္ႀကိဳးစားၾကရေလသည္။

ကုမၸဏီ ေဖာက္သည္ႏွင့္တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံရေသာ Sales and Marketing ဌာနမွဝန္ထမ္းမ်ားမွာ အျခား ဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားထက္ ပိုဂ႐ုစိုက္ႀကိဳးစားရေလသည္။
ကုမၸဏီ Management မွခ်မွတ္ထားေသာ Sales target မွီရန္ အေရာင္းမက်ရန္၊ Market ကိုအျမဲ update လုပ္ေနရန္အတြက္ Sales ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ နားခ်ိန္ပင္သိပ္မရွိၾကေခ်။

ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္၏ မိမိ၏အလုပ္ေအာင္ျမင္ရန္၊ စီးပြါးေရးရွင္မွ မိမိ၏ ကုမၸဏီစီးပြါးေရးေအာင္ျမင္ရန္ ဤကဲ့သို႕ တြန္းအားႏွင့္ အားသြန္ခြန္စိုက္ႀကိဳးစားေနရလွ်င္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး လူ႕အခြင့္အေရးရရန္ လြတ္လပ္ေရးရရန္၊ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ၾကိဳးစားရေသာ ႏိုင္ငံ႔ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္မွာပို၍ပင္မလြယ္ကူလွေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္အသက္ေပးခဲ့ရေသာ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံးစည္းလုံးညီညြတ္ေရးကိုျပန္လည္သတိရမိလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕တို႕အားျပန္လည္တိုက္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာျခားမ်ားကို စည္းလုံးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လူထုစည္းလုံးမႈျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအား ကြၽန္ဘဝမွကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။
.


မိမိကိုယ္က်ိဳးကိုစြန္႕ျပီး ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရ
ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေက်းဇူးကိုမွ်မေထာက္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္မွာ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္ ယေန႕ထက္ထိတိုင္ လြန္စြာ ရင္နာစရာျဖစ္ခဲ့ရ၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆုံးျပီးေနာက္တက္လာၾကေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႕အရည္အခ်င္း၊ စိတ္ဓါတ္ျပည့္ဝမႈ မရွိၾကေသးေပ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးမွ မိန္႕ခြန္းတစ္ရပ္မွာ

လူမ်ိဳးေရးတရားဟာလည္း ငါ့လူမ်ိဳးမွ ငါ့လူမ်ိဳး (ကုလားဟူ၍၊ တရုတ္ဟူ၍၊ တိုင္းရင္းသားဟူ၍မႏွိမ္ေနဘဲ) တျခားလူမ်ိဳးေတြဟာ ငါ့ေလာက္မျမတ္ ငါ့လူမ်ိဳးသာ ကမၻာကိုၾကီးစိုးတဲ့က်ဥ္းေျမာင္းေသးသိမ္တဲ့ လူမ်ိဳးေရးတရားမဟုတ္ဘဲ၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ကိုယ္ခ်စ္ခင္ေသာ္လည္း တျခားလူမ်ိဳးမ်ားကို မုန္းတီးျခင္း၊ အထင္ေသးျခင္း မျဖစ္ဘဲ ကမၻာမွာ တိုင္းျပည္အခ်င္းခ်င္း သင့္ျမတ္စြာ တစ္ဦးအက်ိဳး တစ္ဦးျဖစ္ပြါးေအာင္ေဆာင္ရြက္တဲ့လူမ်ိဳးေရး တရားမ်ိဳးသာျဖစ္ရမယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္၏။ ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ လူသတၱဝါအေပါင္းတို႕ကိုေမတၱာတရားထားရွိရန္ ေဟာၾကားေတာ္မႈခဲ့ေလသည္။

အၾကင္သူသည္ သတၲဝါအားလုံးတို့အေပၚ၌
ေမတၲာစိတ္ အဖို႕အစုရွိသည္ျဖစ္၍
တစ္စုံတစ္ေယာက္ကိုမွ်
မိမိကိုယ္တိုင္လည္း မညႇဥ္းဆဲ၊
သူတစ္ပါးကိုလည္း မသတ္ျဖတ္ေစ။
မိမိကိုယ္တိုင္လည္း အႏိုင္မယူ၊
သူတစ္ပါးတို႕ကိုလည္း အႏိုင္မက်င္႕ေစ။
ထိုေမတၲာပြားသူအား တစ္စုံတစ္ခုေသာ
အတြင္းရန္ အျပင္ရန္ဟူ၍ မရွိႏိုင္။
(အဂၤုတိၱဳရ္ပါ႒ိေတာ္ ။ ပထမတဲြ ေမတၱာသုတ္ .. ၄၄၃။)

ထို႕ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာျခားမ်ားကို စည္းလုံးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤသည္ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္း ဘာသာတိုင္းအတြက္ ေကာင္းေသာစံနမူနာပင္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႕ႏွလုံးရည္လွေသာ သူူျဖစ္ရန္ ျမန္မာျပည္ဖြားတိုင္းက်င့္သုံးၾကရန္လိုအပ္ပါသည္။

ယခုအခါဝယ္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားမွာ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာေသြးကြဲ၍ေနၾကေလသည္။ သေဘာမတူေသာ လူႏွင့္ေက်ာခိုင္း၍ေန၍ မိမိအသိုက္ႏွင့္ ကိုယ္စီေနလွ်က္ရွိၾကသည္။ ဤသည္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးမ်ားတြင္ထင္ရွားစြာျဖစ္ေပၚေနေသာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို စံနမူနာ လုပ္ျပသြားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စေတးခံခဲ့ရေသာအသက္ပင္ လြန္စြာႏွေျမာစရာေကာင္းလွသည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕၏ မူရင္းစိတ္ရင္းမွာ လြန္စြာမြန္ျမတ္၏။ ရတနာသုံးပါးကိုဦးထိပ္ထားကိုး
ကြယ္ၾကသည္။ မြန္ျမတ္ေသာသူမ်ားမွာ အတုအေယာင္ အာဏာႏွင့္ လူသတ္လက္နက္ကိုေၾကာက္ေနရ၍ မည္သို႕မွမလႈပ္ရဲၾကေပ။ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားမွာလည္း မ်က္စိပိတ္၊ ပါးစပ္ပိတ္၊ နားပိတ္ခံေနရ၍ လူ႕တန္ဖိုးက်ဆင္းခဲ့ရသည္။ သို႕ေသာ္မည္သူမဆို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ လမ္းစဥ္ကိုလိုက္နာရန္ မခဲယဥ္းေပ။

ထို႕ေၾကာင့္ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းေက်ာခိုင္းမေနဘဲ တိုင္းရင္းသားမတူေသာ္လည္း၊ ဘာသာမတူေသာ္လည္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆုံျပီးေျပာဆိုယိုင္းပင္းကူညီရမည္။ သို႕မွသာလွ်င္ ျမန္မာျပည္သားအခ်င္းခ်င္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေခတ္ကာလကကဲ့သို႕ ခ်စ္ခင္ေလးစားလာၾကမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေပါင္းစုံေနထိုင္ၾကပါသည္။ ဘာသာတိုင္းတြင္က်ေရာက္ေသာ ပြဲသဘင္မ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား တစ္ဦးအက်ိဳးတစ္ဦးရွိၾကေပသည္။

ဥပမာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ မဂၤလာအတာသၾကၤန္ပြဲမွာ ဘာသာျခားမ်ားဝင္ေရာက္ေရကစား ၾကသလို ခရစ္မတ္ ႏွင့္ ဗာလင္တိုင္ ပြဲေတာ္မွာလည္းျမန္မာလူငယ္တို႕ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကရပါသည္။ မူစလင္ အီးဒ္ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ မုန္႕ပဲသေရစာမ်ား ျမန္မာတို႕လက္ေဆာင္ရရွိၾကသည္။ ထို႕အတူ ဟင္ဒူ ေဒဝါလီ ပြဲ ႏွင့္တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူးမ်ားတြင္လည္း မုန္႕ႏွင့္ အန္ေပါင္မ်ားကို ဘာသာမတူေပမဲ့လည္း လက္ေဆာင္ေပးၾကေလသည္။ ဤသည္တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး၏ ေမတၱာထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏အျပဳံးတစ္ပြင့္ စကားတစ္ခြန္းသည္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို ေဆာင္ယူႏိုင္၏။

ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညြတ္မႈရွိေစရန္ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံးတိုးတက္ေစဘို႕ စည္းလုံးညီညြတ္ရန္ဟူေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ရေပမည္။ ဘာသာတိုင္းတြင္ က်ေရာက္လာမည့္ ေန႕ၾကီးရက္ၾကီးမ်ားတြင္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သျခင္း၊ ပို႕စကတ္ပို႕ေပးျခင္း၊ ၎တို႕ဘေလာ့ဂ္၌မိတ္ဖြဲ႕ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ မိမိ၏ ဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ပို႕စကတ္တင္ေပးျခင္း၊ အီေမးလ္မ်ားႏွင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စိမ္းကားေနရာမွ၊ ရင္းႏွီးမႈဘက္သို႕ ေျပာင္းလာေပမည္။
ဤသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဘာသာျခား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို တစ္နည္း စည္းလုံးညီညြတ္မႈ စီမံကိန္းသို႕ဖိတ္ေခၚႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤစီမံကိန္းအစတြင္ မူစလင္တို႕၏ အီးဒ္ပြဲေတာ္ႏွင့္ၾကဳံသျဖင့္
" အီးဒ္မူဘာရက္ပါသူငယ္ခ်င္း " ဟု ႏႈတ္ခြန္းဆက္လိုက္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာတိုင္းမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္း သံသယကင္းစြာႏွင့္ ျမန္မာတို႕ႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ယခင္ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာပဋိပကၡမ်ားကိုေမ့ျပစ္လိုက္ျပီး အသစ္ကျပန္စၾကပါစို႕လို႕အၾကံျပဳ ၍ေကာင္းေသာဖက္သို႕ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္။

-
သင္ဟာ ဗုဒၶဘာသာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခရစ္ယာန္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ တရုတ္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ မူဆလင္ - ဟင္ဒူ - ပန္ခ်ာပီ ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္တိုင္းရင္းသားဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ အသားအေရဘယ္ေလာက္ဘဲ ျဖဴေနပါေစ၊ ဘယ္ေလာက္ဘဲ မည္းေနပါေစ သင္ဟာကြၽန္ုပ္ႏွင့္ တစ္ေျမတည္းေမြး ညီေနာင္ ေမာင္ႏွမေတြဘဲျဖစ္တယ္။

(ေရာင္ျခည္ဦး)

ဒီေဆာင္းပါးကို သူရိယ စာမ်က္ႏွာမွာ http://www.thuriya.org/lu%20ngal/index.htm လည္းတင္ထားပါတယ္။

* ေအာက္ပါနမူနာ ပို႕စ္ကတ္မ်ားကို မည္သူမဆို ယူသုံးႏိုင္ပါသည္။
* မည္သူမဆို ဤဘေလာ့ခ္မွ ပို႕စ္မ်ားကိုကူးယူ၍ (ဤဘေလာ့ခ္လင့္ခ္ႏွင့္) အတူ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။


No comments:

Post a Comment