Saturday, November 20, 2010

ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ ( အပိုင္း ၁ )

နေမာတသ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၺာသမၺဳဒၶႆ

အပိုင္း ၁

ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္ျပီး သတိသံေဝဂရၾကေစရန္ ဤေဆာင္းပါးကို မူရင္းအတိုင္းတင္ဆက္လိုက္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မုန္းတီးမႈ၏အက်ိဳးတရားမ်ားကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မုန္းတီးမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ ဘဝကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကေသာသူတို႕ကို ျမတ္စြာဘုရားျမင္ေတြ႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ '' မုန္းတီးမႈေၾကာင့္ မုန္းတီးမႈသည္ မျပီးဆုံးႏိုင္ '' '' သင္အမုန္းပြါးေလေလ အေျခအေနပိုဆိုးရြားေလေလ''
ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားမိန္႕ၾကားႏိုင္ခဲ့သည္။

သင္ကကြၽန္ုပ္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုပိုမုန္းလာ၏။ ဤသို႕ျဖင့္ မုန္းတီးမႈက တဆင့္ဆင့္တိုးပြါးလာရာ သင္ႏွင့္ ကြၽန္ုပ္တို႕သည္ ကြၽန္ုပ္တို႕အခ်င္းခ်င္းမုန္းတီးမႈဟူေသာ မီးေလာင္တိုက္တြင္ ေလာင္ျမိဳက္ျခင္းခံရသည္အထိျဖစ္၏။ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ တဘက္ဘက္က အမုန္းပြါးမႈကို ရပ္တန္႕ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

တဘက္ဘက္ကျဖစ္ေစသို႕မဟုတ္ ႏွစ္ဘက္စလုံးကျဖစ္ေစ၊ မုန္းတီးမႈကိုမိတ္ျဖစ္မႈႏွင့္ သို႕မဟုတ္ ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေအာင္မၾကိဳးစားလွ်င္ ဤမုန္းတီးမႈ အစဥ္အတန္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် ဆုံးခန္းတိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။
(ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၊ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘဝ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၅-၅၆)

ကြၽန္ေတာ္သည္ဗုဒၶဘာသာဝင္အျငိမ္းစား သံအမတ္ၾကီးတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းတာဝန္ကို ၃၅ ႏွစ္မွ် ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ကံအားေလွ်ာ္စြာ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္မူစလင္မ်ားရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ပါကစၥတန္၊ အီဂ်စ္ျပည္၊ ယူဂိုစလပ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ ဤသို႕အားျဖင့္ ယင္းေဒသရွိမူစလင္မ်ားအေၾကာင္းကို အနီးကပ္ ေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ မ်ားမၾကာမီက ျဖန္႕ခ်ီေနေသာ '' မ်ိဳးေပ်ာက္ မွာစိုးေၾကာက္ရ '' အမည္ရွိ မူစလင္ဆန္႕က်င္ေရး (ဝါ) ကုလားမူစလင္ဆန္႕က်င္စာတမ္းတစ္ခုကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

ဤစာတမ္းပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္တရားဝင္ျဖန္႕ခ်ီေနေသာ အာရိယာစမာခ်္ (ေခၚ) အာရိယာသမဂၢအဖြဲ႕၊ R.S.S ၊ ဂ်န္နဆင္းစသည္ျဖင့္ ဟိႏၵဴတယူသန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စာတမ္းပါအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္ကစ၍ မူစလင္ဆန္႕က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္လာခဲ့ရာ အိႏၵိယတိုက္နယ္ေဒသတြင္ ပါကစၥတန္ ႏွင့္ အိႏၵိယဟူ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံေပၚထြန္းလာျခင္းသည္သာ အမွတ္ထင္ခဲ့ရသည္။ မူစလင္လူမ်ိဳးမ်ားရွိရာေဒသသည္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံအျဖစ္ခြဲထြက္သြားေသာ္လည္း ယေန႕အထိ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္မူစလင္တို႕ အင္အားကားၾကီးထြားဆဲပင္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္လိုေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မူစလင္တို႕ႏွင့္ အေပးအယူျပဳလုပ္ရေလ့ရွိသည္။ အရင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ V.I.P ဟိႏၵဴအစြန္းထြက္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ပင္ အာဏာရရွိရန္ သူတို႕၏ မူစလင္ဆန္႕က်င္ေရးေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ ခံယူခ်က္ေစာင္ပုဒ္မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရသည္။

'' မ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္ရ '' စာတမ္းတြင္ပါဝင္သကဲ့သို႕ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဟိႏၵဴမ်ားသည္ မူစလင္မ်ားကိုမုန္းတီးသည္။ အတိတ္ကခဲမွန္ဖူးသည္ဟူေသာ ေရးသားခ်က္ကား လုံးဝပင္မွားယြင္းေနေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ တခါတရံျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမွအပ အိႏၵိယသားတို႕သည္ တူညီေသာအမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ ထားရွိၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ေနာက္အပိုင္းဆက္ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါဦးမည္။


(ေရာင္ျခည္ဦး)

No comments:

Post a Comment