Sunday, February 27, 2011

ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ အပိုင္း ၆

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မုန္းတီးမႈ၏အက်ိဳးတရားမ်ားကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မုန္းတီးမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ ဘဝကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကေသာသူတို႕ကို ျမတ္စြာဘုရားျမင္ေတြ႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ '' မုန္းတီးမႈေၾကာင့္ မုန္းတီးမႈသည္ မျပီးဆုံးႏိုင္ '' '' သင္အမုန္းပြါးေလေလ အေျခအေနပိုဆိုးရြားေလေလ'' ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားမိန္႕ၾကားႏိုင္ခဲ့သည္။

သင္ကကြၽန္ုပ္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုပိုမုန္းလာ၏။ ဤသို႕ျဖင့္ မုန္းတီးမႈက တဆင့္ဆင့္တိုးပြါးလာရာ သင္ႏွင့္ ကြၽန္ုပ္တို႕သည္ ကြၽန္ုပ္တို႕အခ်င္းခ်င္းမုန္းတီးမႈဟူေသာ မီးေလာင္တိုက္တြင္ ေလာင္ျမိဳက္ျခင္းခံရသည္အထိျဖစ္၏။ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ တဘက္ဘက္က အမုန္းပြါးမႈကို ရပ္တန္႕ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

တဘက္ဘက္ကျဖစ္ေစသို႕မဟုတ္ ႏွစ္ဘက္စလုံးကျဖစ္ေစ၊ မုန္းတီးမႈကိုမိတ္ျဖစ္မႈႏွင့္ သို႕မဟုတ္ ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေအာင္မၾကိဳးစားလွ်င္ ဤမုန္းတီးမႈ အစဥ္အတန္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် ဆုံးခန္းတိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၊ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘဝ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၅-၅၆)

ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ ေနာက္ဆက္တြဲ အပိုင္း ၆

ယေန႕ေခတ္ကာလတြင္ ကုလႅသမဂၢမွၾကီးမႉး၍ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကုလႅသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား မဟာမင္းၾကီးရုံးကရွိေနသည္။ ယင္းသည္ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးရာေဒသအထိကြင္းဆင္းကာ ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းရုံမကအေတာ္ၾကာသည္အထိ ယင္းေဒထြန္းတြင္ဝင္ေရာက္ေစာင့္ၾကပ္ေပးသည္။ ဥပမာ-႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ ေဘာ့စနီးယားကိစၥကိုၾကည့္ပါ။ ဤေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ ႐ိုးသားလွေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသိရွိရန္ေဖာ္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူမ်ားေျမႇာက္ေပးတိုင္းလိုက္ '' က '' လ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံသာလ်င္ျပိဳကြဲပ်က္စီးရမည္ မလြဲျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးျပဳရမည့္အခ်က္သည္ကား ႏိုင္ငံေတာ္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပီး၊ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး မျပိဳကြဲေရးပင္ျဖစ္သည္။

'' အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္ရ'' စာတမ္းတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မူဆလင္တို႕ကို စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အခြင့္အေရးေတာင္းရန္ တဖက္မွလႈံ႕ေဆာ္ေပးသကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသည္။ ျဗိတိသွ်အစိုးရလက္ထက္မွစ၍ ယေန႕အထိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႕သည္ ၃.၈% ရွိသည္ဟု သိရေသာ္လည္း '' မ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္ရ '' တြင္မူ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ဦးေရသည္ ၂၀ % ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ၅၀ % သို႕ေရာက္လာလ်င္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႕ကို ဤႏိုင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသကဲ့သို႕ သကၠရာဇ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မူဆလင္တြင္သည္ ဟိႏၵဴမ်ားကို ေက်ာ္သြားလိမ္႔မည္ဟု ေရးသားထားသည့္ပုံစံအတိုင္းျဖစ္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားျဖစ္၍ျပင္ပသို႕ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းမရွိပါ။ ယင္းအခ်က္ကို စာတမ္းျပဳသူမ်ား တကယ္ပင္နားမလည္ၾကျခင္းေလာ။ သို႕တည္းမဟုတ္ ငနားမလည္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသေလာဟု စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံေရးအေႏွာက္အယွက္ ပေယာဂမကင္းဟု ယူဆရမည္ပင္။

ဤကဲ့သို႕ေသာ ေရးသားခ်က္၊ ထိုးႏွက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပင္ ယူဂိုဆလပ္ႏိုင္ငံသည္ျပိဳကြဲခဲ့ရသည္။ ေဘာ့စနီးယားႏိုင္ငံ၊ တဖန္ ကိုဆိုဗိုကို ခြဲထုတ္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ယူဂိုဆလပ္ႏိုင္ငံျပိဳကြဲရျခင္းမွာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ဆာ့ဗ္တို႕၏ မဟာလူမ်ိဳးၾကီးဝါဒေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဆိုသည္မွာ ယင္းႏိုင္ငံ၏နယ္နမိတ္အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား၏လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရး ျပည့္ဝမႈႏွင့္ဆိုင္သည္။ ယေန႕ေခတ္ကာလတြင္ မည္သည့္လူမ်ိဳးမွ အျခားလူမ်ိဳးကိုကြၽန္ျပဳ၍မရႏိုင္ပါ။ သို႕ပါ၍ေမတၱာဝါဒီ ဗုဒၶဘာသာဝင္ပီပီ ေနာင္ေတာ္ၾကီးစိတ္ဓာတ္ေမြးျမဴကာ လူမ်ိဳးစုညီငယ္ေလးမ်ားကို သနားညွာတာသြားမည္ဆိုပါလွ်င္မူ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားသည္ အစ္ကိုၾကီးေနာက္သို႕ တေကာက္ေကာက္လိုက္ပါသြားမည္မွာ မုခ်အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုရွိေနေသာ မူဆလင္မ်ားသည္ ဗမာလူမ်ိဳးကိုမွပို၍အထင္ၾကီးၾကသည္။ သို႕ျဖစ္၍လည္း ဗမာကဲ့သို႕ ဝတ္စားေနထိုင္ျခင္းကို ဂုဏ္ယူၾကသည္။ သူတို႕ကို ကုလားေခၚျခင္းထက္ ျမန္မာမူဆလင္ဟုေခၚျခင္းကို ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ဗမာတို႕ကဲ့သို႕တိုက္ပုံကိုဝတ္ဆင္ၾကသည္။ ဗမာတို႕ကဲ့သို႕ သူတို႕ဘာသာအမည္ အီစြတ္၊ ကာဆင္ႏွင့္ဆက္ျပီး ကိုတင္ေမာင္၊ ကိုခင္ေအာင္ဟု ေရးသားေခၚေဝၚၾကသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ယင္းသူတို႕သည္ ဗမာလူမ်ိဳး၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အင္အားျဖစ္လာသည္။

ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ အစိုးရကသူတို႕၏ ဦးေရကို ဗမာလူမ်ိဳးစာရင္းတြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပၾကသည္။ မိမိတို႕ကို ခင္တြယ္ေသာသူတို႕တြင္ မေကာင္းေသာလကၡဏာမ်ားရွိသလားဟု ေမးစရာရွိသည္။ သူတို႕သည္ ၡမူးယစ္ထုံထိုင္းေစေသာ အရက္ေသစာမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိ။ သူတို႕သည္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႕ မေကာင္းေသာအလုပ္မ်ားကို အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျခင္းလည္းမရွိ။ စီးပြါးေရးတြင္ Monopoly ဟုေခၚေသာထိပ္ပိုင္းမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းလည္းမရွိ။ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျပာၾကေသးသည္။ ယေန႕ကာလတြင္ ကုလားမမ်ားကို အျခားသူတို႕အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးေကာက္သကဲ့သို႕ ဗမာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း ကုလားမ်ားကယူၾကသည္။ သို႕ရာတြင္ ယင္းအိမ္ေထာင္ေရးသည္ ေရရွည္တည္တံ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းကို ႏွစ္ဖက္စလုံးကသိၾကသည္။ သို႕ျဖစ္၍ သေဘာတူအခ်င္းခ်င္းသာယူၾကေရးကို အထူးျပဳေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

(ေရာင္ျခည္ဦး)

Friday, February 11, 2011

ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားခဲ့ေသာငရဲၾကီးရွစ္ထပ္ကို ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားကအတည္ျပဳ

က်ေနာ္တို ့ေၿမၾကီးရဲ့ ေၿမေအာက္အလႊာတြင္ ေရြ့လွ်ားမႈအေၾကာင္းေလ့လာၾကတဲ့
ဆိုဗီယက္နိုင္ငံမွဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားနွင့္ ၿပည္ပကငွားရမ္းထားတဲ့
ဖင္လန္နိုင္ငံနဲ႔ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံမွဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားရယ္ပူးေပါင္းၿပီး...ဆိုဗီယက္နိုင္ငံ
ဆိုက္ေဗးရီးယားနယ္စြန္တစ္ေနရာတြင္ ေၿမေအာက္ဆိုက္စမစ္တူးေဖာ္နည္းနွင့္ တူးခဲ့ၾကပါတယ္ ။

ပိုက္လံုးေတြခ်ၿပီးတူးၾကရင္းက ေၿမေအညက္အနက္ကိုးမိုင္အေရာက္မွာဇာတ္လမ္းက
စေတာ့တာပဲ။ ပူးေပါင္းတြင္းတူးအဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္ ဆိုဗီယက္ဘူမိေဗဒပညာရွင္ေဒါက္တာ
ဒီမီထရီအက္ဇာေကာ့ လို ့ေခၚပါတယ္။ တြင္းအနက္ ကိုးမိုင္ေရာက္တဲ့အခါ တြင္းတူးတဲ့ပိုက္
ဟာ ထိန္းမရေအာင္တုန္ခါလာတာကိုေတြ ့ရွိရပါတယ္ ။ ဘာေၾကာင့္တုန္ခါသလဲဟုစစ္ေဆးၾက
တဲ့အခါ တြင္းတူးပိုက္ထိပ္ပိုင္းဟာ ေလဟာနယ္လို တြင္းေခါင္းၿပင္က်ယ္ၾကီးတစ္ခုကိုေရာက္
ေနလို ့ ထိမ္းမရေအာင္လွဳပ္ရမ္းေနၿခင္းၿဖစ္တယ္လို ့ေတြ ့ရွိပါတယ္

အဲဒီအခါမွာေတာ့လံုး၀မခံမရပ္နိုင္ေအာင္နာက်င္တယ္လို ့ ေအာ္ဟစ္ေနၾကတဲ့အသံကို
စတင္ၾကားရပါတယ္။ပထမေတာ့သူတို ့ရဲ့တြင္းတူးစက္နဲ ့ ပိုက္လံုးေတြနဲ ့ေၿမလႊာေတြရဲ့
တုန္ခါမႈအသံဟု ထင္မွတ္ထား ၾကေပမဲ့ ေသခ်ာစူစမ္းၿပီးနားေထာင္တဲ့အခါမွာေတာ့
ပိုက္လံုးတစ္ေလွ်ာက္ထဲမွာၾကားေနရတယ္အသံေတြၿဖစ္တာေၾကာင့္ နားေတြေတာင္မယံုနိဳင္
ေအာင္ၿဖစ္ခဲ့ရတယ္လို့ေဒါက္တာ ဒီမီထရီအက္ဇာေကာ့ ကဆိုပါတယ္။ ေသခ်ာေအာင္လို
့အသံဖမ္းစက္ကိုတြင္းထဲခ်ၿပီး အသံဖမ္းနားေထာင္တဲ့အခါမွာေတာ့
မခံမရပ္နိဳင္ေအာင္ေအာ္ဟစ္ေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ရဲ့အသံကို
သဲသဲကြဲကြဲစတင္ၾကားလိုက္ရတယ္။ အဲဒီအသံနဲ ့အတူလူေပါင္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ
သို ့မဟုတ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာရဲ့ ေအာ္ဟစ္ၿငီးၿငဴေနၾကတဲ့အသံကိုလဲ
ၾကားလိုက္ရတယ္လို ့ဆိုပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာေဒါက္တာဒီမီထရီအက္ဇာေကာ့အပါအ၀င္.တၿခားပညာရွင္
ေတြေရာ..တြင္းတူး လုပ္သားေတြပါအံ့ၾသတုန္လွဳပ္မႈမ်ားစြာၿဖစ္ခဲ့ရပါတယ္
အဲဒီအသံေတြကိုအလြန္ဆြဲအားေကာင္းတဲ့အသံဖမ္းစက္ေတြနဲ ့အသံကူးထားလိုက္ၿပီး
လုပ္ငန္းကိုဆက္မလုပ္ေတာ့ပဲ တြင္းေပါက္ကိုအဖံုးဖံုးၿပီးပိတ္ထားလိုက္ၾကတယ္။
ဒါဟာငရဲကိုေတြ ့ရွိၿခင္းလို ့သူတို ့ခံယူထားလိုက္ၾကတယ္။ အနိဌာရံုေတြနဲ့လူ
့ေလာကကိုဆက္ေပးလိုက္ၾကၿပီးလို ့ထင္မိပါတယ္။“ က်ေနာ္အခုခင္ဗ်ားတို
့ကိုေၿပာၿပေနတဲ့ဟာေတြကတြင္းတူးအဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္
ေဒါက္တာ ဒီမီထရီအက္ဇာေကာ့ နဲ ့တြင္းတူးအဖြဲ
့၀င္ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံဘူမိေဗဒပညာရွင္ ဘာနီနန္မီဒယ္ အသက္ ၆၅ နွစ္တို ့ရဲ့
ေၿပာၾကားခ်က္ေတြပါပဲ“ဒီသတင္းေတြကိုဖင္လန္နိုင္ငံကအင္မန္နု
ဆက္စတီးယားဆိုတဲ့ လစဥ္ထုတ္စာေစာင္ကေရးသားေဖာ္ၿပၾကတယ္ ။

ဒီက်ေနာ္တို ့ကမာေၿမၾကီးရဲ့ေအာက္ပိုင္းမွာ သိပ္ကိုပူေလာင္တယ္လို ့သိခဲ့ရပါတယ္။ အခုက်ေနာ္တို ေရာက္ေနတဲ့ပူအိုက္စြတ္စိုတဲ့ေတာဟာ ဖာရင္ဟိုက္အပူခ်ိန္ဒီဂရီ
ကိုးဆယ့္ငါးေလာက္ပဲရွိတယ္။ေၿမၾကီးေအာင္ကိုးမိုင္အကြာကအပူခ်ိန္ဒီဂရီဖာရင္
ဟိုက္ 2000 ရွိတယ္လို႔ တြက္ခ်က္သိရွိရတယ္ ။ သူတို ့မူလခန္ ့မွန္းထားတဲ့အပူ
ခ်ိန္ထက္ ဆယ္ဆေလာက္ေတာင္မ်ားေနတယ္လို ့တြင္းတူးအဖြဲ
့၀င္ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံဘူမိေဗဒပညာရွင္ ဘာနီနန္မီဒယ္ ကဆိုပါတယ္.။
တြင္းတူးအဖြဲ ့၀င္ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံဘူမိေဗဒပညာရွင္
ဘာနီနန္မီဒယ္နွင့္ဘူမိေဗဒပညာရွိခ်ဳပ္ တ႔ို ဟာ
ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံရဲ့အၾကီးဆံုးနွင့္ ေအာင္ၿမင္ေက်ာ္ၾကားမႈအရွိဆံုး
ေအာ့ဘရမ္းဘတ္စတိုက္ကီး ဆိုတဲ့သတင္းစာၾကီးက 1990ခုဇန္န၀ါရီလ4ရက္ေန ့မွာ
ေတြ့ဆံုေမးၿမန္းခဲ့တယ္။ဘာနီနန္မီဒယ္ေၿပာတာေတြကိုသတင္းစာမွာေရးသားေဖာ္ၿပ
ခဲ့ၾကတယ္။အဲဒီသတင္းစာမွာေတာ့...

ဒီကမာၾကီးရဲ့ေအာက္ ကိုးမိုင္းအကြာမွာ ငရဲၿပည္ဆိုတာတကယ္ရွိေနၿပီ
တြင္းတူးေတြ႔ ရွိခ်က္အရ ငရဲၿပည္ရဲ့ ဂိတ္ေပါက္တံခါး၀ပဲဟု ေရးသားခဲ့ၾကတယ္။
ဒီလိုေတြ ့ရွိမႈေတြၿပီးတဲ ့ေနာက္မွာ ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံနဲ ့
ဖင္လန္နိုင္ငံမွ.ဘူမိေဗဒပညာရွင္တခ်ိဳ႕အလုပ္ကနွဳတ္ထြက္လိုက္ၾကတယ္

လိုသတင္းစာေတြမွာေရးသားေဖာ္ၿပခဲ ့ၾကတယ္။
အမွန္တစ္ကယ္ၿဖစ္ရပ္က သူတို ့ငွားရမ္းထားတဲ့နိုင္ငံၿခားသား
အားလံုးကို. ေတြ ့ရွိခ်က္အၿပီးနွစ္ရက္အၾကာမွာ
ဆိုဗီယက္နိုင္ငံတြင္မထားေတာ့ပဲ. ၿပည္ပကိုၿပန္ပို ့လိုက္ၾကၿပီး
အလုပ္ကနွဳတ္ထြက္ ခိုင္းတယ္လို ့ဆိုပါတယ္။ အဲဒီသတင္းကိုၾကားတဲ့အခါမွာ
ဆိုဗီယက္အာဏာပိုင္ေတြဟာ လာဒ္ထို းမႈတစ္ခုနွင့္ ေၿဖရွင္းလိုက္ၾကတယ္။
ဆိုဗီယက္သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနေၿပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ေယာက္ကတစ္ဦးခ်င္းကို
ေငြေပးၿပီးနွဳတ္ပိတ္ခဲ့တယ္။

ဒါေပမဲ ့ေငြဘယ္ေလာက္ဆိုတာကိုေတာ့တြင္းတူးအဖြဲ
့၀င္ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံဘူမိေဗဒပညာရွင္ ဘာနီနန္မီဒယ္ကိုေမးလို ့မရခဲ့ပါဘူး။
ခန္ ့မွန္းရသေလာက္ကေတာ့တစ္ဦးစီကို သိန္းဂဏန္းေလာက္ေပးပံုရတယ္လို ့
မီဒီယာသမားေတြကထင္ၿမင္ခ်င္ၿဖင့္ေရးသားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာနီနန္မီဒယ္
့ကေတာ့သူရရွိတဲ့ ေငြေတြကိုတၿပားတခ်ပ္မွမယူပဲကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို
လွဴဒန္းလိုက္တယ္လို သိရပါတယ္။ ဒီသတင္းေပါက္ၾကားတဲ့အခါမွာေတာ့သူ
့အသက္လဲဆိုးရိမ္ရပါတယ္ဟုလဲ ေၿပာခဲ့ပါတယ္
ဆိုဗီယက္အာဏာပိုင္ေတြဟာ ထိုၿငီးၿငဴသံေတြကို
ေၿမဆီလႊာလွဳက္ရွားသံဟု..ဆိုၿပီ.ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္စာတစ္ေစာင္ကေတာ့ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံသားေအ့(ခ်)ရန္ဒါလန္ဂ်ဴနီယာ
ဆိုတဲ့လူေရးခဲ့တဲ့စာပါပဲ။ သူဟာ.ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံ
တရားေရး၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီးရဲ့ အထူးအတိုင္ပင္ခံတစ္ေယာက္လဲၿဖစ္တယ္ ။
စာေရးတဲ ့ေန႔ စြဲက ၁၉၉၀ခု ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ေန ့
သူ ့စာထဲမွာေရးခဲ့တာကေတာ့ ၁၉၈၉ ခု ခရစ္စမစ္ရံုးပိတ္ရက္မွာသူက
အေမရီကန္နိုင္ငံ ကားလီဖိုးနီးယားၿပည္နယ္ကို
အလည္အပတ္ေရာက္ေနခ်ိန္မွာေနာ္ေ၀းနိုင္ငံက ဆိုက္စမစ္ဘူမိေဗဒပညာရွင္ေတြဟာ
တြင္းတူးရင္းနဲ ့ ေဟာင္းေလာင္းေပါက္ဟင္းလင္းၿပင္ကိုေတြ
့ရၿပီး..လူေထာင္းေပါင္းမ်ားစြာရဲ့ ေအာ္ဟစ္သံကိုၾကားရေၾကာင္းသတင္းစာကို
ဖတ္ရတယ္။ ဒီသတင္းစာကိုဟာသဆိုၿပီးၿပရယ္ၿပဳခဲ့ပါေသးတယ္ဟုဆိုပါတယ္။
ဒါေပမဲ့မၾကာပါဘူး ၿပည့္ၿပည့္စံုစံုေရးထားတဲ့ ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံမွ
စာတန္းကိုဖတ္လိုက္ရတဲ့အခါမွာေတာ့
သူဟာအရမ္းအံ့ၾသတုန္လွဳပ္မိပါေၾကာင္းနွင့္ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့သူ ့ကို
ဘုရားသခင္ထံမွာအပ္နွံေၾကာင္းနွင့္ လံုၿခံဳတဲ့ေနရာမွာထားေပးၾကပါလို ့
ေရးသားထားေၾကာင္းသိရပါတယ္။

က်မ္းညၼန္း။ ။အကုသိုလ္နွင့္ငရဲၿပည္ဟူေသာစာအုပ္မွ ဘာသာၿပန္သူ
ဘၾကီးဇင္ေရးသားေသာစာအုပ္မွၿဖစ္ပါသည္။
လြမ္းျခင္း၏တစ္ျခားတစ္ဖက္မွာ ေနသာေနတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ရွိသည္။

သည္ေဆာင္းပါးအတြက္ သူငယ္ခ်င္း ေဇာ္လင္း အားေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

အမွာစကား

မရွိဆင္းရဲျပည္သူ႕အေကာက္ခြန္စား အခ်ိဳ႕စစ္သည္ေတာ္မ်ား၏ အေရးအသားမ်ားျမင္ရျခင္းျဖင့္ ဩ ယခုေခတ္လူေတြမ်ား သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားကိုဆဲလိုဆဲ၊ ေနာက္ခ်င္သလိုေနာက္ ဘုရားရွင္၏ ဆုံးမ တရားမ်ားပင္မသိၾကေတာ့ပါလားလို႕စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ လူတိုင္းက ေဒၚလာစားအတိုက္အခံမဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ သမာအာဇီဝနဲ႕လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ျမန္မာေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္မဟပ္ ေဒၚလာစားအတိုက္အခံလို႕ေရးတာကိုက လူတစ္ဘက္သားေတြကိုစြပ္စြဲေနတာျဖစ္ေနပါျပီ။
လူ႕အခြင့္အေရးဆုံးရွုံးရတဲ့ျပည္သူေတြမွာလည္း အူမ မေတာင့္ေတာ့ သီလလည္းမေစာင့္ႏိုင္ဘဝကိုေရာက္ခဲ့ၾကျပီးအာဏာရွင္ေတြကိုအမ်က္ထြက္ေနၾကပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာဘယ္ယူနီေဖာင္းဝတ္ဝတ္၊ ဘာဝတ္စုံဘဲဝတ္ဝတ္ ညီေနာင္ေတြပါ။

အကုသိုလ္နည္းေအာင္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးေမတၱာတရားထားၾကျပီး ရင့္သီးမႈေတြေလွ်ာ့ၾကမယ္၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးၾကမယ္၊ မေကာင္းမႈေရွာင္ ေကာင္းမႈေဆာင္လို႕ ငါးပါးသီလကိုေစာင့္ထိန္းၾကပါစို႕လားခင္ဗ်ား။

Siberian hell sound
http://centralupload.com/files/17095_osxw1/Siberian%20hell%20sound.mp3


(ေရာင္ျခည္ဦး)